01
01
01
01
(086) 010 56219970

Copyright Beijing 2018-2018 Zhonghe Qian Cheng film culture media Co., Ltd. all rights reserved.   Record number: Beijing ICP 18043063 -1  Powered by www.300.cn

Weird night(2018)

Page view
[Abstract]:
Weirdnight(2018)  
Director:Leijinke  
Screenwriter:Wangkuangmin/ZhangjunshiLishiyi  Starring:ZhengZhongji/ChenChengbo/FanYichen/NineHoles/Baiweifen/more.....  
Type:Drama/Comedy  
ProducerCountry/Reg
01

Two stupid men(2018)

Director: Jinke Lei

Screenwriter: Kuangmin Wang/ Junshi Zhang/ Shiyi Li

Starring: Ronald Cheng /Bo Cheng/ Van Fan/ Kong Jiu/ Bai Wei Fen / Bai Wei Ling/Kai Man Tin/ Xiaoting Xu/Tiannuo Li/Lei Zhang

Type: Drama / Comedy

Producer Country / Region: Mainland China

Language: Mandarin Chinese

Release Date: 2019(Mainland China)

Film length: 96 minutes

Aka: Two stupid men